1. КАМЕРАЛНА ПРОВЕРКА НА ВАШИЯТ ГОРСКИ ИМОТ/ТИ.

По представена  от  вас  скица  или кадастрален  номер  на имота и  ЕКАТТЕ  можем  да  ви представим следната  информация:
– в  кой  отдел  и в кой подотдел  попада  имота  и  какви са възможностите за ползване  на дървесина  по   таксационните  данни от последната инвентаризация.

2. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ОГЛЕД НА ГОРСКИЯ ИМОТ/ТИ НА ТЕРЕН.

По  представена предварително  скица на имота  се  извършва   (локализация) намиране на   имота  на терен  и оглед на състоянието на насаждението  в границите на имота.

3. ПРОВЕРКА НА ГРАНИЦИТЕ НА ИМОТ/ТИТЕ НА ТЕРЕН.

При предварително  представена скица на имота  се проверява на терена  дали  границите  са  правилно поставени (материализирани)  съгласно  нормативните изисквания.

4. ИЗГОТВЯНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКА ПРОГРАМА.

За изготвяне на горскостопанска програма са необходими следните документи :

 1. Актуална скица на имота.
 2. Документ за собственост на имота .
 3. Партида на имота или кординати на имота.
 4. Удостоверение на наследници.
 5. При необходимост пълномощно/ни.

Изготвят се някои съпътствуващи документи :

 1. Договор за изготвяне на горскостопанската програма.
 2. Уведомление до РИОСВ-Плевен.
 3. Заявление до РДГ-Ловеч.
 4. Таксационно описание от последната инвентаризация на подотдела в, който попада имота.
 5. Извадка от картен лист.

5. ПОСТАВЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА ИМОТА НА ТЕРЕН.

Границите на  имота могат да се  се поставят само при поставени  крайни гранични точки на имота. Тези  гранични точки  се поставят от лицензирани геодезисти.

6. МАРКИРАНЕ НА ИМОТА.

Маркирането  на терен се извършва  след утвърдена горскостопанска  програма. Въз основа на проектираната  сеч   в  горскостопанската програма  се извършва измерване на предвидените за сеч дървета в имота.

7. ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА МАРКИРАНИЯТ ИМОТ.

 • Сортиментна ведомост.
 • Карнет-опис.
 • Технологичен план за добив на дървесина.

8. ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА СЕЧ.

НЕОБХОДИМИ   ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ  НА ПОЗВОЛИТЕЛНО  ЗА СЕЧ :

1. Актуална  скица.

2. Документ за собственост на имота.

3. Удостоверение за наследници  , ако имота е наследствен.

4. Пълномощни – при необходимост.

5. Договор за сеч с лицензирана фирма.

6. Технологичен план.

7. Карнет-опис.

8. Сортиментна ведомост.

9. Заявление за издаване на позволително за сеч.

9. ИЗДАВАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА СЕЧ.

Позволителното за сеч  се издава на  регистрираният лесовъд  на фирмата, извършваща  дърводобива в имота.

10. ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА СЕЧИЩЕ.

Издаването на протокола за освидетелстване на сечището се  извършва след  приключване на сечта и  извоза на дървесината от имота.

11. ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ДОСИЕТО НА ИМОТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДАВАТЕЛНО – ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Окомплектоването  на  досието на имота и  изготвянето  на предавателно-приемателен протокол се извършва съгласно  изискванията на наредбата за сечите.

12. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ.

1. Измерване и маркиране на дървесина в лежащо състояние .
2. Издаване на превозни билети.
3. Посредничество за намиране на фирми занимаващи се с дърводобив.
4. Посредничество при желание за продажба на горски имот.