ПОЛЗВАНЕ НА ГОРСКИ ИМОТ - ЕТАПИ

1.Актуална скица на имота ;
2.Документ за собственост на имота ;
3.Партида на имота ;
4.Удостоверение за наследници – когато гората е възстановена на наследниците на починал собственик или при смърт на собственика на имота.

II.ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА СЕЧ :
съгласно изискванията на НАРЕДБА № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите
Чл.54.(Изм. – ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; доп., бр. 72 от 2015 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) За издаване на позволително за сеч в горски територии – собственост на физически лица и/или на юридически лица, е необходимо да бъдат спазени изискванията по чл. 52, ал. 1, както и да се представят следните документи:
1. копия от документ за собственост и валидна скица на имота;
2. удостоверение за наследници – когато гората е възстановена на наследниците на починал собственик или при смърт на собственика на имота;
3. договор, по силата на който собственик е възложил добива в имота – в случаите на чл. 186, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, или декларация, че са налице обстоятелствата по чл. 186, ал. 1, т. 1 от Закона за горите;
4. нотариално заверено пълномощно от собственик – когато искането е от несобственик с изключение на случаите по т. 3.
5. (нова – ДВ, бр. 72 от 2015 г.) нотариално заверено съгласие, издадено по реда на чл. 111, ал. 8 от Закона за горите – когато горският имот е собственост на повече от едно физическо и юридическо лице.
(2)В случаите на съсобственост, когато позволително за сеч е издадено по искане на един от съсобствениците, отношенията между него и останалите съсобственици се уреждат по реда на Закона за собствеността.
(3)За издаване на позволително за сеч за горски територии – собственост на физически лица и/или на юридически лица, обединени в горско сдружение, не се изискват документите по ал. 1.
Чл.52.(Изм. изцяло – ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2017 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Сечите се провеждат след издаване на писмено позволително от лицата по чл. 108, ал. 1 от Закона за горите въз основа на:
1. утвърден горскостопански план или програма или одобрено план-извлечение;
2. одобрен карнет-опис, удостоверяващ, че насаждението е маркирано за предвидената сеч, спазени са изискванията на чл. 50 и границите на имота с други собственици са трайно обозначени на терена;
3. одобрен технологичен план за добив на дървесина;

  • Огледът на имота се извършва при поставени гранични точки на имота.
  • Целта на огледа е да се прецени моментното състояние на наличният дървостой в имота за да може да се планира най-целесъобразната насока на стопанисването му.
  • За поставянето на крайните гранични точки на поземлен имот е необходимо да има издадена скица с координати от Агенция по Кадастъра или Общинска служба земеделие и гори.
  • Поставянето на крайните гранични точки се извършва от лицензиран геодезист.
  • За извършената дейност се издава протокол.
  • Означаването върху терена на границите на поземлените имоти се нарича трасиране.
  • За трасиране на границите на поземлен имот е необходима скица на имота, издадена от съответната администрация, отговаряща за плановете и картите на територията, в която попада имота.

● Извадка от ЗАКОН за горите :
Чл. 13. (Доп. – ДВ, бр. 60 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.)
(3) (Доп. – ДВ, бр. 60 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г. ) За горските територии – собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, се изработват горскостопански планове или програми.
(4) Горскостопанските планове и програми определят допустимия размер на ползването на горските ресурси и насоките за постигане целите на управлението на горските територии за срок 10 години.
(5) Горскостопанските планове и програми се изработват на основата на горскостопанските карти, кадастралните карти, картите на възстановената собственост и извършената инвентаризация на горските територии.
(6) Горскостопанските карти по ал. 5 са специализирани карти за горските територии по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър.
(7) (Доп. – ДВ, бр. 60 от 2012 г.; изм., бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) Изработването на горскостопанските планове и програми се финансира от техните собственици, а за горските територии – държавна собственост – от държавните предприятия по чл. 163.
(12) Горскостопанските планове и програми подлежат на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона по реда на Закона за биологичното разнообразие, когато за съответните горски територии няма утвърден областен план по чл. 12.

1.Цели на горскостопанската програма :
◊Целта на програмата е да отрази състоянието на посочения имот въз основа на извършената инвентаризация на горските територии , допълнителни теренни проучвания и проучвания на документацията на конкретният имот , да се дадат насоки за многофункционално му стопанисване , пълноценно използване на горските ресурси и тяхното естествено възпроизводство за срок от десет години.

2.Задачи на горскостопанската програма :
◊.Въз основа на характеристиката на горската територия , състоянието на насажденията и наличното възобновяване , да се планират горскостопанските дейности за период от десет години.

● Извадка от НАРЕДБА № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите :
Чл.49.(1)Маркирането на насажденията за сеч включва дейностите по определяне и отбелязване на дърветата за сеч.
(2) Маркирането на насажденията, предвидени за сеч, се извършва съобразно състоянието на насажденията, предвижданията в горскостопанския план или програма и при условията и реда, определени в тази наредба.
Чл. 50. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2017 г.) (1) Маркирането се извършва от лица, вписани в публичния регистър по чл. 235 от Закона за горите за дейността „маркиране на насаждения, предвидени за сеч“.
(2) (Нова – ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Маркирането се извършва само когато границите на имота с други собственици са трайно обозначени на терена, което се отразява писмено в карнет-описа. Маркиращият лесовъд ограничава граничещата с други собственици страна, като се съобразява с граничните точки на имота.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Определените за сеч дървета се отбелязват на височина 130 см с видим знак, неувреждащ кората им.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; предишна ал. 3, изм., бр. 72 от 2015 г.; изм., бр. 71 от 2017 г.) Освен по начина, посочен в ал. 3, определените за сеч дървета с диаметър 14 см и по-голям от 14 см, измерен на височина 130 см, се отбелязват и с контролна горска марка.

1.Карнет опис ;
2.Сортиментна ведомост ;
3.Технологичен план за добив на дървесина.

● Извадка от НАРЕДБА № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите
Чл. 50. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2017 г.)
(11) (Предишна ал. 10, – ДВ, бр. 72 от 2015 г.) За извършеното маркиране се изготвя карнет-опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
(12) (Предишна ал. 11, изм. – ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Изчисляването на обема и категориите на маркираната дървесина се извършва по утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите нормативно-справочна база. Резултатът от изчисляването се вписва в карнет-описа.
(14) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; предишна ал. 12, изм., бр. 72 от 2015 г.; доп., бр. 71 от 2017 г.) Сортиментна ведомост се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, която е неразделна част от карнет-описа и е задължителна за всички насаждения, в които ще се провеждат сечи с материален добив, освен в случаите, когато изчисляването на обема и категориите на маркираната дървесина е извършено по действащия горскостопански план или програма.
Чл. 53. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2015 г.; изм., бр. 71 от 2017 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) Технологичният план по чл. 52, ал. 1, т. 3 се изготвя от лице, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика по чл. 235 от Закона за горите, и се одобрява от лицата по чл. 108, ал. 1 от Закона за горите. При необходимост от изменение на одобрения технологичен план се изготвя и одобрява нов.
(2) В технологичния план се определят:
1. техниката и технологията за извършване на сечта и извоза на дървесината;
2. местоположението на временните горски складове;
3. средствата и методите на безопасност за изпълнение на основните технологични операции;
4. мерките за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата;
5. схемата на съществуващите и проектираните извозни пътища, технологични просеки и трасета за въжени линии;
6. допустимата широчина на проектираните извозни пътища, технологични просеки и трасета за въжени линии и разстоянията между тях;
7. начинът на почистване на сечището.

● Извадка от НАРЕДБА № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите
Чл. 52. (Изм. изцяло – ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2017 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Сечите се провеждат след издаване на писмено позволително от лицата по чл. 108, ал. 1 от Закона за горите въз основа на:
1. утвърден горскостопански план или програма или одобрено план-извлечение;
2. одобрен карнет-опис, удостоверяващ, че насаждението е маркирано за предвидената сеч, спазени са изискванията на чл. 50 и границите на имота с други собственици са трайно обозначени на терена;
3. одобрен технологичен план за добив на дървесина;
4. копие от документ, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на чл. 181 от Закона за горите – за горите, общинска собственост.
Чл.54.(Изм. – ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; доп., бр. 72 от 2015 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) За издаване на позволително за сеч в горски територии – собственост на физически лица и/или на юридически лица, е необходимо да бъдат спазени изискванията по чл. 52, ал. 1, както и да се представят следните документи:
1. копия от документ за собственост и валидна скица на имота;
2. удостоверение за наследници – когато гората е възстановена на наследниците на починал собственик или при смърт на собственика на имота;
3. договор, по силата на който собственик е възложил добива в имота – в случаите на чл. 186, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, или декларация, че са налице обстоятелствата по чл. 186, ал. 1, т. 1 от Закона за горите;
4. нотариално заверено пълномощно от собственик – когато искането е от несобственик с изключение на случаите по т. 3.
5. (нова – ДВ, бр. 72 от 2015 г.) нотариално заверено съгласие, издадено по реда на чл. 111, ал. 8 от Закона за горите – когато горският имот е собственост на повече от едно физическо и юридическо лице.
(2)В случаите на съсобственост, когато позволително за сеч е издадено по искане на един от съсобствениците, отношенията между него и останалите съсобственици се уреждат по реда на Закона за собствеността.
(3)За издаване на позволително за сеч за горски територии – собственост на физически лица и/или на юридически лица, обединени в горско сдружение, не се изискват документите по ал. 1.
Чл.55.(Изм. – ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) Позволително за сеч се издава само за имоти, чиито граници с други собственици са трайно обозначени на терена.
(2)(Изм. – ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) Обозначаването на границите на имотите е за сметка на техните собственици или на лицата, на които са предоставени за управление съответните горски територии.
(3)Забранява се унищожаването, повреждането или преместването на трайни знаци за обозначаване на границите на горските имоти.
Чл.56.(1)Позволителното за сеч се издава чрез интернет информационната система на Изпълнителната агенция по горите.

1.Сеч на маркираната дървесина в имота :
– засичане ;
– поваляне ;
– кастрене ;
– разкройване.
2.Измерване , кубиране и маркиране на добитата дървесина.
3.Товарене на дървесината на превозно средство.
4.Издаване на превозен билет.
5.Транспортиране на дървесината от сечището до населеното място.

●Извадка от ЗАКОН за горите :
Чл. 109. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.)
(1) В срок до 30 дни след приключване на сечта лицето, издало позволителното за сеч, съставя протокол за освидетелстване на сечището. Протоколът се подписва и от лицето, на което е издадено позволителното за сеч.

●Извадка от НАРЕДБА № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите :
Чл.62.(Изм. – ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2015 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 72 от 2015 г.) В срок до 30 дни след приключване на сечта лицето, издало позволителното за сеч, съставя протокол за освидетелстване на сечището по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Когато сечището е освидетелствано с отсечена, но неизвозена до временен склад дървесина, извозването є се осъществява след издаване на ново позволително за сеч.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Протоколът за освидетелстване на сечището се издава чрез интернет базираната информационна система на Изпълнителната агенция по горите в срока по ал. 1 и се подписва от лицето, извършило освидетелстването, и от лицето, на което е издадено позволителното за сеч.

● Извадка от НАРЕДБА № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите
Чл.64. (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2015 г.) (1) Държавното горско стопанство, държавното ловно стопанство, общините – собственици на гори, горските сдружения, както и лицата по чл. 108, ал. 1, т. 4 от Закона за горите водят досие за всяко насаждение, в което се провежда сеч. Досието съдържа:
1. (изм. – ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; доп., бр. 72 от 2015 г.) документите по чл. 52 ал. 1, т. 2, 3 и 4 и по чл. 54, ал. 1, необходими за издаване на позволителното за сеч;
2. (отм. – ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.)
3. позволителните за сеч;
4. протоколите за освидетелстване на сечището;
5. опис на превозните билети за транспортиране на дървесина от временен склад;
6. (отм. – ДВ, бр. 72 от 2015 г.);
7. други документи, свързани с добива на дървесина.
(2) В едномесечен срок от освидетелстване на сечището лицата по чл. 108, ал. 1, т. 4 от Закона за горите са длъжни да предадат с приемателно-предавателен протокол досието на насаждението на собственика на имота, с който е сключен договор.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) Досиетата по ал. 1, както и протоколите по ал. 2 и 3 се съхраняват до утвърждаването на нов горскостопански план или програма, но не по-малко от пет години от датата на издаване на протокола за освидетелстване на сечището.
(5) Лицата по ал. 2 и 3 съхраняват копие от предаденото на собственика досие на насаждението за срока по ал. 4.